PRIMARNE DELATNOSTI METAL LOGISTIC d.o.o.:

1. Otkup sekundarnih sirovina
2. Prevoz i manipulacija robe
3. Presovanje / baliranje robe
4. Sortiranje robe
5. Sečenje robe
6. Briketiranje
7. Prodaja robe

METAL LOGISTIC D.O.O. će se uspostavljanjem, održavanjem Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 i Sistema upravljanje zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 osigurati da svi zaposleni u potpunosti primenjuju Politiku kvaliteta i zaštite životne sredine i doprinose ostvarivanju postavljenih ciljeva preduzeća; Uvek držati korak sa novim tehnologijama i obezbediti adekvatnu obuku celokupnog osoblja u cilju efikasnog obavljanja radnih zadataka.

Sistem menadžmenta kvalitetom i Sistem upravljanja zaštitom životne sredine preduzeća METAL LOGISTIC D.O.O. zadovoljava zahteve ISO 9001: 2015 I ISO 14001:2015.